Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy

  1. Sklep uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy produktu do siedziby sklepu wyłącznie w przypadku nie uznania reklamacji. Sprzedawca deklaruje daleko idącą dobrą wolę w rozwiązywaniu tego typu problemów i traktuje obowiązujące przepisy jako nadrzędne w stosunku do regulaminu. Zamiarem sprzedawcy jest pełne respektowanie przepisów.
  2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
  3. Po dokonaniu płatności i otrzymaniu przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki i zgodnie z obowiązującym prawem rezygnację z zakupu w terminie 14 dni. Prawo stanowi, że w tej sytuacji koszt transportu musi pokryć dostawca.

    4.Poprzez rozpakowanie przesyłki rozumiemy:

       A.Otwarcie technicznego, zewnętrznego opakowania kartonowego ( z przyklejonym listem przewozowym ),   

          stanowiącego ochronę właściwego kolorowego opakowania zabawki. Zniszczenie czy też uszkodzenie zewnętrznego

          opakowania zabawki nie powoduje obniżenia wartości całej zabawki.

       B.Otwarcie kolorowego opakowania właściwego, zawierającego nadrukowane zdjęcia, wszelkie opisy i symbole, 
         wewnątrz którego znajduje się zabawka. Właściwe, kolorowe opakowanie zabawki winno być otwarte w sposób

         nie powodujący jego porysowania, podrapania, rozdarcia, zgniecenia czy też uszkodzenia mechanicznego

         aby zabawka mogła być ponownie zapakowana i jej wygląd na tym, w żadnym stopniu nie ucierpiał.

         Kupujący i ewentualnie odstępujący od umowy powinien przyjąć do wiadomości, że odtworzenie opakowania

         w następstwie jego zniszczenia w większości wypadków przekracza wartość zabawki i zabawka jako taka

         po zniszczeniu kolorowego opakowania straci ona swoją wartość dla kolejnego potencjalnego kupca.

  1. Zabawka winna być sprawdzona pod względem funkcjonalności i kompletności co nie oznacza, że mogą się nią bawić dzieci. Kupujący i ewentualnie odstępujący od umowy kupna winien zdawać sobie sprawę z faktu niemożliwości sterylizacji zabawki w celu ponownego jej wprowadzenia do sprzedaży. 

        Ustawodawca, zapewne zdając sobie sprawę z faktu konieczności zapewnienia klientowi zakupu produktu czystego
        i wolnego od flory bakteryjnej, przeznaczonego dla małych dzieci nie sprecyzował żadnych detali i wymagań  z tym
        względzie.

        Zarówno Sanepid, lekarze jak i rodzice dbający o prawidłowy rozwój swoich dzieci stwierdzają, że zabawki używane
        wcześniej przez inne dzieci nie powinny ponownie trafić do sprzedaży bez uprzedniej sterylizacji której sprzedawca
        nie jest w stanie zapewnić. Koszt ewentualnej sterylizacji zabawki w firmach zewnętrznych wielokrotnie przewyższy
        jej wartość.

        Sprzedawca poniósł w związku z wprowadzeniem zabawki do obrotu określony koszt a  decydując się na sprzedaż
        wyłącznie produktów nie używanych nie ma zamiaru uczestniczyć w przekazywaniu drobnoustrojów innym dzieciom.
        Przed wprowadzeniem do obrotu wytwórca poniósł wysokie koszty certyfikacji produktów przez to stwierdzając, że
        nie są groźne dla użytkowników.

        Sprzedawca oświadcza, iż z higienicznego i handlowego punktu widzenia zabawka używana przez inne dziecko
        i zwrócona sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania nie będzie miała żadnej wartości.
        Żaden z nabywców wiedząc, że ma do czynienia z produktem wcześniej używanym przez inne dzieci nie
        zdecydowałby się na jego nabycie nawet po obniżonej cenie.

        Sprzedawca nie ma technicznych możliwości sterylizacji zabawek.

        Zabawki zwrócone, posiadające widoczne ślady używania: nadłamania, zadrapania, nadgryzienia nie mają żadnej
        wartości i po miesięcznym składowaniu, w razie nie odebrania produktu przez nabywcę, licząc od dnia zwrotu
        zabawki do sprzedającego, ulegną utylizacji zaś sprzedawca rości sobie prawo obciążenia nabywcy kosztami
        utylizacji.

 

 

  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą łatwiejsze do egzekwowania przez sprzedawcę od dostawcy w sytuacji, gdy odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Uszkodzenie opakowania zewnętrznego jest dla klienta sygnałem, że przesyłkę przeładowywano lub przewożono niezgodnie z obowiązującymi standardami i najprawdopodobniej znajdujące się wewnątrz artykuły mogły ulec uszkodzeniu.
  2. Reklamacje składane są w siedzibie firmy lub mailem na adres wit@wit.biz.pl lub sklep@zabawki-edukacyjne.com.pl
  3. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy na własny koszt. W przypadku uzasadnionej reklamacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot kosztów transportu na swoje konto. Sklep nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym - reklamacje należy wpierw zgłaszać drogą mailową lub pisemną. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek nie uzgodnionych wcześniej w jakikolwiek sposób.
  4. Pieniądze za uznaną reklamacje produktu lub zwrot Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego. Koszty dostawy i odesłania produktu podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku uzasadnionej reklamacji.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wymiany uszkodzonego produktu na pełnowartościowy, pod warunkiem posiadania takiego produktu na stanie magazynowym; w tej sytuacji klient nie ponosi wynikających z tego tytułu dodatkowych kosztów transportu.W przypadku ponownej reklamacji obowiązuje aktualna wykładnia prawna o ile klient nie zadecyduje inaczej.

   11. Sprzedawca deklaruję dobrą wolę w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych,wynikających z trybu gwarancyjnego.